Sunshower

Algemene voorwaarden

Artikel 1

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten van welke aard ook tussen Sunshower B.V. en haar contractpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
 2. Toepasselijkheid van door de contractpartij ingeroepen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Sunshower B.V. en haar contractpartij in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. In deze voorwaarden hebben de navolgende definities de navolgende betekenissen:

Artikel: een in deze voorwaarden opgenomen artikel.

 

BW: Burgerlijk Wetboek.

 

De contractpartij: degene met wie Sunshower B.V. een overeenkomst heeft gesloten of mogelijk een overeenkomst zal gaan sluiten.

Sunshower B.V.: Sunshower B.V. (KvK: 27243362), en elke rechtspersoon waarvan Sunshower B.V. (thans of in de toekomst) onmiddellijk of middellijk minimaal 50% van de geplaatste aandelen houdt, en/of bevoegd is tot benoeming en ontslag van de betreffende bestuur, en/of onmiddellijk of middellijk bestuurder is.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Sunshower B.V.

Artikel 2

 1. Elke aanbieding van Sunshower B.V. is vrijblijvend.
 2. De in de aanbieding vermelde prijzen hebben slechts betrekking op die producten en/of werkzaamheden, die uitdrukkelijk in de aanbieding zijn omschreven en zijn exclusief BTW en vrachtkosten, tenzij anders is aangegeven.
 3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met vertegenwoordigers van Sunshower B.V. binden laatstgenoemde alleen indien en voor zover Sunshower B.V. die schriftelijk bevestigt.
 1. Indien het aanbod van Sunshower B.V. wordt aanvaard, dan komt de overeenkomst pas tot stand op het moment dat Sunshower B.V. de aanvaarding binnen een redelijke termijn bevestigt, ofwel met de uitvoering van het werk aanvangt.
 2. Sunshower B.V. kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen.

Artikel 3

 1. Een overeenkomst, daaronder begrepen een eventuele wijziging of aanvulling daarvan, wordt voor Sunshower B.V. eerst bindend door schriftelijke vastlegging in een door partijen ondertekend contract of in een door Sunshower B.V. ondertekende opdrachtbevestiging.
 2. Een schriftelijke opdrachtbevestiging van Sunshower B.V. geldt als volledige en juiste vastlegging van de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, tenzij de contractpartij binnen twee kalenderdagen na datum van verzending van deze bevestiging schriftelijk haar bezwaren aan Sunshower B.V. kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4

 1. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de prijsbasis van materialen, lonen en dergelijke, geldend op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst. Indien niet anders expliciet schriftelijk bevestigd, zijn de prijzen zijn voorts gebaseerd op levering af fabriek, waaronder wordt verstaan levering gereed ter verzending op het fabrieksterrein van de fabrikant van de door Sunshower B.V. te leveren producten. De kosten van in -en uitlading en vervoer van de goederen zijn niet in de prijs begrepen en worden indien Sunshower B.V. tot in -en uitlading, alsmede vervoer van de goederen gehouden is, afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. De prijs voor levering van goederen, die door Sunshower B.V. ingevolge de overeenkomst tussen partijen dienen te worden geleverd, is tevens exclusief de kosten c.q. beloning van eventuele door Sunshower B.V. te verrichten aanvullende werkzaamheden.
 3. Indien na de datum van de aanbieding of de overeenkomst en voor het tijdstip, dat de overeenkomst geheel is uitgevoerd, de prijzen van (hulp)materialen, onderdelen en grondstoffen, lonen, sociale lasten (semi)overheidslasten, vrachten, assurantiepremies of andere kostprijsbestanddelen, waaronder begrepen prijsstijgingen ten gevolge van de waardevermindering van de Nederlandse valuta, een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, heeft Sunshower B.V. het recht haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen, ook in het geval vaste prijzen zijn overeengekomen.

Artikel 5

 1. De levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
  a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
  b. de dag van ontvangst door Sunshower B.V. van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden;
  c. de dag van ontvangst door Sunshower B.V. van hetgeen ingevolge de overeenkomst voor de start van de uitvoering door Sunshower B.V. door de contractpartij ter zake van termijnbetaling dient te worden voldaan.
 2. Een overeengekomen levertijd is steeds indicatief en geen fatale termijn.
 3. Sunshower B.V. is steeds bevoegd de uitvoering van overeenkomsten op te schorten op grond van vertraging in fabricage of verzending of andere leveringsvertragende omstandigheden, die levering tijdelijk verhinderen dan wel vertragen, zonder dat Sunshower B.V. als gevolg van deze opschorting schadeplichtig wordt.
 4. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek, zijnde de fabriek van de door Sunshower B.V. ingeschakelde producent van het product.
 5. Overschrijding van de levertijd – door welke oorzaak ook – geeft de contractspartij geen recht op niet-nakoming van enige jegens Sunshower B.V. aangegane verplichting.

Artikel 6

 1. Dadelijk nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 5.4, draagt de contractpartij het risico voor alle directe en indirecte schaden, die aan of door deze goederen of onderdelen mochten ontstaan.
 2. Het eigendom van de goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, gaat echter eerst over op de contractpartij op het moment, dat de contractpartij aan Sunshower B.V. ter zake van de overeenkomst verschuldigde bedragen, inclusief rente, kosten en schaden, volledig heeft betaald. De contractpartij is ondanks dit eigendomsvoorbehoud bevoegd om de door Sunshower B.V. te leveren producten in haar normale bedrijfsvoering te leveren aan haar klanten, indien de contractpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zoals die voortvloeien uit artikel 8.1, derhalve indien de contractpartij 50% van de verschuldigde prijs heeft voldaan. In het geval de contractpartij haar verplichtingen jegens Sunshower B.V. niet of niet-tijdig nakomt, heeft Sunshower B.V. het recht en wordt zij voor zover nodig, door de contractpartij onherroepelijk gemachtigd, om zonder enige ingebrekestelling de door haar geleverde goederen te demonteren en tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van
  Sunshower B.V. op vergoeding van schade en kosten.
 3. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is de contractpartij verplicht de producten deugdelijk te verzekeren tegen onder andere diefstal, beschadiging en verlies.
 4. Zolang enig product door de contractpartij niet volledig is betaald, is de contractpartij verplicht haar vordering, die zij heeft op de partij aan wie zij heeft doorverkocht aan Sunshower B.V. te verpanden.

Artikel 7

 1. De montage van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de contractpartij. De elektronische installatie mag slechts door een gespecialiseerd bedrijf, met inachtneming van de wettelijke richtlijnen en de nationale voorschriften betreffend de installatie, worden uitgevoerd. Verder is de contractpartij verplicht door Sunshower B.V. te verstrekken installatievoorschriften te volgen.

Artikel 8

 1. Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal de betaling van de overeengekomen prijs geschieden als volgt: De volledige betaling moet door Sunshower B.V. zijn ontvangen, voordat tot levering wordt overgegaan.
 2. Alle betalingen dienen zonder enige korting, verrekening of opschorting te geschieden.
 3. Indien de contractpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim, en heeft Sunshower B.V. het recht de contractpartij vanaf de dag, dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden, een rente in rekening te brengen, naar een rentepercentage van 3% boven de wettelijke rente, onverminderd de haar verder toekomende rechten.
 4. Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de contractpartij zullen diens verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. De kosten, zowel in als buiten rechte, door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de contractpartij, zijn voor rekening van de contractspartij. Ingeval de contractpartij een door haar aan Sunshower B.V. verschuldigd bedrag niet of niet-tijdig betaalt, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag, gelijk aan 15% van het
  verschuldigde bedrag, doch tenminste op € 500,–.
 6. Een door de contractpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente tenslotte in mindering op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Sunshower B.V. dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

Artikel 9

 1. Na levering van de goederen is Sunshower B.V. niet meer aansprakelijk voor gebreken aan de goederen, tenzij de contractpartij een beroep toekomt op de navolgende garantiebepalingen.
 2. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen en andere uit deze voorwaarden blijkende beperkingen en uitsluitingen staat Sunshower B.V. in voor de deugdelijkheid van de geleverde goederen en van de door haar verrichte aanvullende werkzaamheden
  gedurende een periode van 24 maanden, te rekenen vanaf de dag der levering van de goederen. Sunshower B.V. staat niet in voor het met de goederen te behalen resultaten cq voor de effectiviteit van de goederen.
 3. Alle gebreken, waarvan de contractpartij bewijst, dat zij binnen voornoemde garantietermijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door Sunshower B.V. ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van een gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, zullen kosteloos door Sunshower B.V. worden hersteld. De contractpartij dient te allen tijde Sunshower B.V. in de gelegenheid te stellen een eventueel gebrek te herstellen. Op voor Sunshower B.V. van derden betrokken materialen en/of zaken wordt door Sunshower B.V. onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel niet meer garantie verstrekt dan aan
  Sunshower B.V. door de desbetreffende leverancier c.q. fabrikant wordt gegeven.
 4. De verplichtingen, die uit hoofde van deze garantiebepalingen op Sunshower B.V. komen te rusten zullen te allen tijde beperkt zijn tot vervanging of reparatie van het betreffende product of tot betaling van de kosten, die met het herstel gemoeid zijn. De keuze tussen de verschillende mogelijkheden zal gemaakt worden door Sunshower B.V. De contractpartij heeft de plicht om er voor zorg te dragen dat
  Sunshower B.V. in de gelegenheid wordt gesteld om aan deze verplichtingen te voldoen.
 5. Het product waarvan de garantie wordt ingeroepen mag door de contractpartij slechts worden teruggezonden na voorafgaande toestemming van Sunshower B.V. Een product dat wordt teruggezonden, maar niet defect wordt bevonden, zal op kosten van de contractpartij aan deze worden teruggezonden, waarbij deze tevens verschuldigd wordt de kosten van het door Sunshower B.V. naar aanleiding van de klacht ingestelde onderzoek.
 6. De garantie van Sunshower B.V. geldt niet indien de gebreken het (mede)gevolg zijn van normale slijtage, ondeskundige of onjuiste installatie, ondeskundig of onjuiste behandeling of gebruik, ondeskundig of onjuist onderhoud of indien het goed voor andere dan normale gebruiksdoeleinden is aangewend of niet op juiste wijze is gebezigd of indien de contractpartij dan wel de klant van de contractpartij, dan wel opvolgende klanten, dan wel de eindgebruiker niet stipt de door Sunshower B.V. gegeven bedieningsvoorschriften is nagekomen. Op de contractpartij rust derhalve de verantwoordelijkheid om ervoor zorg te dragen, dat opvolgende schakels in de
  leveringsketen de bedieningsvoorschriften nakomen.
 7. Indien Sunshower B.V. om welke reden dan ook niet in staat is om onderdelen van de goederen te leveren ter vervanging van de geleverde onderdelen van goederen uit hoofde van de garantie, zullen, ingeval redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de beletselen van tijdelijke aard zijn, de garantieverplichtingen worden opgeschort, totdat de beletselen zijn opgeheven, terwijl, ingeval redelijkerwijs mag worden aangenomen, dat de beletselen van blijvende aard zijn, Sunshower B.V. de geldswaarde van de onderdelen, zijnde de oorspronkelijke door Sunshower B.V. betaalde kostprijs van deze of soortgelijke onderdelen van goederen, zal vergoeden.
 8. Reclamering door de contractpartij ter zake van zichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden bij levering van goederen binnen 24 uur na de levering, bij gebreke waarvan een aanspraak op garantie ter zake van deze gebreken vervalt. Reclamering door de contractpartij ter zake van niet-zichtbare gebreken dient te geschieden binnen twee dagen na constatering daarvan, bij aangetekend schrijven onder opgave van redenen, bij gebreke waarvan eveneens een aanspraak op garantie ter zake van deze gebreken vervalt.
 9. Voorts vervalt elke aanspraak op garantie:
  a. indien de installatie van het product bij de eindgebruiker niet geschiedt door een gespecialiseerd bedrijf;
  b. door de contractpartij Sunshower B.V. niet terstond in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen;
  c. door de contractpartij niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldaan is aan enige verplichting, die voor haar uit de met Sunshower B.V.
  gesloten overeenkomst of uit andere met Sunshower B.V. gesloten overeenkomsten voortvloeit;
  d. indien de eindgebruiker van de goederen zich niet houdt aan de door Sunshower B.V. mee te leveren gebruikshandleiding.
 10. Na herstel of vervanging in het kader van deze garantieregeling wordt de garantietermijn niet verlengd en eindigt de garantie op het
  moment, dat de oorspronkelijke termijn zou eindigen.
 11. Om zich op de rechten voortvloeiende uit de hiervoor genoemde artikelen te kunnen beroepen, dient de contractpartij Sunshower B.V.:

- onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen

- aannemelijk te maken dat de gebreken moeten worden toegeschreven aan de minder goede hoedanigheid of gebrekkige uitvoering van het werk dan wel – indien en voor zover het ontwerp van het werk van de leverancier afkomstig is – het rechtstreekse gevolg zijn van een verwijtbare fout van Sunshower B.V.;

- alle medewerking te verlenen om Sunshower B.V. in staat te stellen de gebreken binnen een redelijk termijn weg te nemen.

Artikel 10

 1. De aansprakelijkheid van Sunshower B.V. uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van in het vorige artikel
  van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke vordering tot schadevergoeding, of tot nakoming, behoudens een vordering tot een vervangende schadevergoeding ter zake van het niet-nakomen van deze garantieverplichtingen, is uitgesloten. Elke vordering, op welke grondslag dan ook, ter zake van bedrijfsschade of andere indirecte schade is eveneens uitgesloten.
 2. Indien Sunshower B.V. een advies verstrekt, is zij aansprakelijk voor schade, die het rechtstreeks gevolg is van een aantoonbaar toerekenbaar tekortkomen van haar zijde met betrekking tot deze advisering indien en voor zover de tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijk voor het advies bedongen vergoeding. In andere gevallen en voor andere schade als gevolg van de door haar gegeven adviezen is Sunshower B.V. niet aansprakelijk.
 3. In geval van een onrechtmatige daad van Sunshower B.V. of van de werknemers van Sunshower B.V. of ondergeschikten, waarvoor Sunshower B.V. rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Sunshower B.V. slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.
 4. Voor zover Sunshower B.V. gehouden mocht zijn enig bedrag uit te keren op grond van aansprakelijkheid, zal dit bedrag steeds beperkt zijn tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
 5. Aansprakelijkheid van Sunshower B.V. wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.3 en artikel 10.4 wordt uitdrukkelijk
  uitgesloten.
 6. De contractpartij heeft niet het recht om zijn verplichtingen jegens Sunshower B.V. op te schorten. De contractpartij heeft niet het recht om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te vernietigen, te wijzigen ex art. 6:230 lid 2 BW, dan wel geheel of gedeeltelijk te ontbinden op grond van onvoorziene omstandigheden ex art. 6:258 BW.

Artikel 11

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot de krachtens de overeenkomst te leveren producten en op daarmee samenhangende ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Sunshower B.V.
 2. Alle door Sunshower B.V. aan de contractpartij te verstrekken stukken, zoals rapporten, overeenkomsten en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de contractpartij en mogen niet door de contractspartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sunshower B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 3. Het is de contractspartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten van de producten of de verpakking van de producten te verwijderen.
 4. De contractpartij zal alle van Sunshower B.V. ontvangen informatie vertrouwelijk behandelen en geheim houden, tenzij de verkregen informatie naar de aard bestemd is om openbaar gemaakt te worden.
 5. Sunshower B.V. staat er voor in, dat de door haar geproduceerde en geleverde goederen als zodanig geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Indien onherroepelijk komt vast te staan, dat een door Sunshower B.V. geleverd goed in strijd zou zijn met intellectuele eigendomsrechten van een derde, dan zal Sunshower B.V. te harer keuze na overleg met de contractpartij het betrokken goed vervangen door een goed, dat geen inbreuk maakt op het betrokken recht dan wel van de bovenbedoelde derde een gebruiksrecht verwerven dan wel aan de contractpartij de koopsom retourneren. Buiten het toepassen van één van deze drie mogelijkheden is Sunshower B.V. niet aansprakelijk jegens de contractpartij.

Artikel 12

 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Sunshower B.V. onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand, onwerkbaar weer en andere storingen in het bedrijf van Sunshower B.V. of haar leveranciers.
 2. Indien een overeenkomst niet kan worden uitgevoerd wegens overmacht, heeft Sunshower B.V. het recht om hetzij de uitvoering van de overeenkomst per direct op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Sunshower B.V. tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 13

 1. Ingeval de contractpartij enige verplichting jegens Sunshower B.V. niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig nakomt, een schuldenregeling met haar crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, haar bedrijf beëindigt of vervreemdt of (ingeval zij een vennootschap is) ontbonden wordt, overlijdt, onder curatele of beheer wordt gesteld, op haar roerende of onroerende
  zaken te haren laste beslag wordt gelegd of de contractpartij haar woonplaats juridisch of feitelijk naar het buitenland verplaatst, dan wel na het sluiten van de overeenkomst aan Sunshower B.V. andere omstandigheden ter kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de contractpartij niet aan haar verplichtingen zal voldoen, wordt de contractpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sunshower B.V. de bevoegdheid de verdere uitvoering van de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten en/of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Sunshower B.V. schadevergoeding te vorderen.
 1. De uitoefening van haar rechten door Sunshower B.V. en het tijdstip en/of de volgorde waarop Sunshower B.V. dat doet, is ter keuze van de Sunshower B.V. Het niet uitoefenen van rechten door de Sunshower B.V. kan nimmer als afstand of als verwerking van rechten worden uitgelegd.

 

Artikel 14

 1. De contractpartij verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van tekeningen, afbeeldingen, omschrijvingen, berekeningen, modellen, specificaties, bestekken, instructies, offertes, certificaten, werkwijzen, schema's en ander bedrijfsinformatie in de meest ruime zin van het woord, afkomstig van Sunshower B.V., die door hem in verband met de nakoming van zijn verplichtingen te zijner kennis is gekomen. Na het vervullen van de opdracht c.q. na nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de deze overeenkomst worden bovenvermelde items door de contractpartij op eerste verzoek geretourneerd aan Sunshower B.V.
 2. Indien de contractpartij in strijd handelt met verplichtingen genoemd in artikel 14.1, verbeurt de contractpartij aan Sunshower B.V., ongeacht of de overtreding aan de contractpartij kan worden toegerekend en zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Sunshower B.V. een niet voor matiging vatbare onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 5.000 voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van Sunshower B.V., waaronder haar recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15

 1. Indien een artikel van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van inhoud en strekking daarvan, niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
 2. Ingeval een artikel van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd en artikel 15.1 niet toegepast kan worden, laat dit de geldigheid van de overige artikelen in deze voorwaarden onverlet.

Artikel 16

 1. De aanbiedingen en/of overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.
 2. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk mogelijk geschil tussen Sunshower B.V. en de contractpartij worden beslecht door de bevoegde sector van de rechtbank Den Haag. Sunshower B.V. blijft echter bevoegd om de contractpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Sunshower B.V.
Hoogoorddreef 63-65
1101 BB Amsterdam
The Netherlands
T 0031 (0)20 462 14 60

Algemene voorwaarden

Download hier

Klanten beoordelen ons met een 8,8 gebaseerd op 783 beoordelingen op klantenvertellen.nl

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van anonieme cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. U kunt deze cookies niet uitschakelen. Bij het tonen en afspelen van YouTube-video's worden cookies van derde partijen gebruikt. U kunt deze cookies van derden uitschakelen. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Wijzigen" voor meer informatie en om te bepalen welke cookies door deze website worden geplaatst.

Deze website maakt gebruik van anonieme cookies om uw gebruikerservaring te optimaliseren en voor de analyse van onze website. U kunt deze cookies niet uitschakelen. Bij het tonen en afspelen van YouTube-video's worden cookies van derde partijen gebruikt. U kunt deze cookies van derden uitschakelen. Klik op "Akkoord" als u akkoord gaat met dit gebruik van cookies, klik op "Wijzigen" voor meer informatie en om te bepalen welke cookies door deze website worden geplaatst.